Disclaimer

Indien je onze website bezoekt, dan verzoeken wij je vriendelijk om kennis te nemen van de onderstaande regels en deze na te leven.

1 - Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze service is uitsluitend bestemd voor strikt persoonlijk gebruik. De presentatie en de inhoud van de pagina's vormen samen een auteursrechtelijk beschermd werk. 
Elke reproductie of elke weergave is verboden, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk van aard is en ongeacht via welk medium deze geschiedt.

Het niet naleven van dat verbod vormt een overtreding die aanleiding kan geven tot civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder.

2 - Persoonsgegevens

De tijdens het gebruik van deze website verzamelde informatie wordt verwerkt conform de privacywetgeving. De gegevens worden alleen aan derden verstrekt voor zover nodig is voor de uitvoering van een opdracht.

De informatie wordt gebruikt om de service te verstrekken en te verbeteren en om beter inzicht te krijgen in de gebruikers.

De gebruikers hebben als zodanig recht op toegang tot en correctie, wijziging of verwijdering van hun persoonsinformatie door een brief te sturen naar:

T-shirtgroothandel.nl, Zoom 6 B, 9405 PS Assen, Nederland.

De gebruikers worden ervan op de hoogte gesteld dat er tijdelijk informatie in het geheugen of op hun vaste schijf kan worden opgeslagen bij het verkrijgen van toegang tot deze website. 
De gebruikers van de website erkennen dat zij op de hoogte zijn gesteld van deze praktijk en machtigen T-shirtgroothandel.nl om deze te gebruiken.

3 - Contact

In geval van vragen of opmerkingen over de website neemt u contact met ons op via e-mail.

4 - Auteursrecht

© 2010-nu T-shirtgroothandel.nl - Alle rechten voorbehouden.

5 - Hyperlinks

De aanwezigheid van een hyperlink op de website https://www.t-shirtgroothandel.nl/ naar een andere website houdt geen aanbeveling of goedkeuring in van die website of de inhoud ervan.

T-shirtgroothandel.nl kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie, meningen en aanbevelingen die worden verstrekt, geuit en gedaan door die derden.

T-shirtgroothandel.nl staat het maken van links naar de homepage van haar website toe.

Voor zogenaamde diepe links, die direct leiden naar een andere pagina van de website, moet een verzoek om goedkeuring worden ingediend.

6 - Wijziging van de juridische kennisgeving

T-shirtgroothandel.nl behoudt zich het recht voor om deze kennisgeving op elk gewenst moment te wijzigen. De gebruiker verbindt zich er derhalve toe om deze regelmatig te raadplegen.

7 - Toepasselijk recht in geval van betwisting

Het toepasselijke recht op de website van T-shirtgroothandel.nl is het Nederlands recht.


Het realiseren en bijwerken van de website www.sowebshop.com wordt verzorgd door het bedrijf AIMS Interactive.

AIMS Interactive
150 rue Nicolas Louis Vauquelin
Bâtiment A, 2ème étage
31100 Toulouse
www.aims-interactive.com

Het hosten van de website www.sowebshop.com wordt verzorgd door het bedrijf COAXIS.

COAXIS
La Vitarelle
47400 Fauguerolles
www.coaxis.com